>

วันอาสาฬหบูชา

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลกและเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
โดยพระโกณฑัญญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เทศบาลตำบลตอหลัง

ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150